Dobré místo pro Vaše děti

NÁVRAT DO ŠKOLY

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a v souladu s manuálem "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19" zpracovaný ke dni 6. 4. 2021 dochází k postupnému obnovení provozu i v naší mateřské škole.

Obnovení provozu v naší škole bude od pondělí 12. 4. 2021

V PRVNÍ FÁZI SE TOTO OBNOVENÍ TÝKÁ:

1. dětí plnících povinné předškolní vzdělávání
- tzn. dětí, které k 31. 8. 2020 dosáhly věku 5-ti let - zákonní zástupci těchto dětí budou telefonicky kontaktováni

2. dětí zákonných zástupců pracujících v IZS
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v paragrafu 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
- pro děti od 2 do 5-ti let - zákonní zástupci jsou povinni doložit škole čestné prohlášení s potvrzením od zaměstnavatele, rodiče nahlásí svůj zájem o docházku do školy v online dotazníku níže. Následně obdrží od školy vzor čestného prohlášení k vyplnění a potvrzení od zaměstnavatele. Toto prohlášení odevzdají první den nástupu dítěte do školy.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PŘI OBNOVENÍ PROVOZU

Organizace provozu se řídí podle aktuálně platných legislativních opatření.

AKTUÁLNĚ PLATNÉ:

TESTOVÁNÍ - neprovádí se u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodič prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Test poskytne škola nebo je možné použití jednoho ze schválených testů:

Seznam schválených testů MZČR:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/  

Veškeré informace k testování: 

https://testovani.edu.cz/

ROUŠKY - nejsou vyžadovány při pobytu dětí v mateřské škole.

TŘÍDY - v souladu s opatřeními budou děti rozděleny do maximálně 15-ti členných skupin se stálými pedagogy. O umístění Vašeho dítěte v konkrétní třídě budete informování při nástupu do MŠ.

VSTUP DO - nebude rodičům umožněn. Ranní scházení a testování dětí z obou budov MŠ bude probíhat vždy přes vstup na zahradu u vchodu do budovy B1. Rozcházení dětí bude organizováno formou služeb u hlavních vstupů do obou budov.

Vážení rodiče,

na Vaše děti se celý personál naší školky velmi těší. Pevně věřím, že se nám společně podaří vytvořit klidné prostředí pro bezpečný návrat dětí do mateřské školy. Předem Vám děkuji za spolupráci a věřím, že jako vždy i tuto situaci zvládneme.

Mgr. David Bělůnek,

ředitel školy

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce ke stažení zde:

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ V PRVNÍ FÁZI NENASTUPUJÍ DO MŠ

 1. ŠKOLKA NA DÁLKU - bude pro Vaše děti i nadále probíhat.
 2. VYZVEDNUTÍ OBLEČENÍ V MŠ - bude možné denně od 14:30 do 16:00 hodin u hlavních vstupů do obou budov.

Distanční vzdělávání - předškoláci

U dětí, které plní povinnou předškolní docházku ze tříd Krtečci, Včeličky a Skřivánci - probíhá povinné distanční vzdělávání - materiály zákonní zástupci obdrželi podle zvolené formy převzetí. Online přístup k materiálům byl rozeslán. 

Mladší děti - Školka na dálku

U mladších dětí je možné registrovat se do online Školky na dálku prostřednictvím formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU6gVFb-Ge2UHfhjhWNcC4ERwBPlTXAPLp9pgAZzSJHW7xNg/viewform?usp=sf_link

Po vyplnění formuláře dostanou rodiče link na e-mail k přístupu do online sekce.

Kontakt v případě dotazů: 

vyuka@mslucni.cz nebo tel: 775 018 580

NAŠE TŘÍDY

V naší škole máme 6 tříd, po kliknutí na jednotlivou třídu se o ní dozvíte podrobněji

Proč Mateřská škola LUČNÍ?

Do naší školky se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že Vaše děti u nás budou spokojené.

Vzdělávání hrou

Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a didaktických pomůcek, vzděláváme děti kombinací moderních i tradičních pedagogických postupů.

Zkušení pedagogové

V každé třídě je 28 dětí, o které se starají vždy 2 pedagogové. Pedagogický tým doplňují asistenti pedagoga a ve škole pracuje i školní asistent pro podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.

Sportujeme i tvoříme

Máme velkou členitou zahradu, kde jsou děti blízko přírodě, maximální důraz klademe na sportovní a pohybové aktivity ve všech formách a na výchovu k ekologickému přístupu ke světu.

Spolupracujeme s řadou organizací

Zapojujeme se do mnoha projektů

Těšíme se na Vás i na Vaše děti


Provozní doba

Pondělí - Pátek: 6:00 - 16:30

Mateřská škola Zlín,

Luční 4588, Zlín 760 05, příspěvková organizace