Projekty

DO KTERÝCH SE ZAPOJUJEME

OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I Číslo výzvy: 02_22_002 Název projektu: Šablony I v MŠ Luční, Zlín Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000983 Rozpočet projektu: 785 441 Kč Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024 

Aktivity projektu: 

1. Školní asistent MŠ: Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

2. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

PROJEKT ŠABLONY II.

V rámci tohoto projektu získala naše škola finanční prostředky na personální podporu dětí ohrožených školním neúspěchem (Školní asistent) a dále na projektové dny pro děti ve škole i mimo školu. Realizace tohoto projektu u nás probíhá od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Plánování a sdílení aktivit s cílem zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a organizacích neformálního vzdělávání.

MRKVIČKA

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007, a do kterého je zapojeno cca 900 mateřských škol ze všech krajů ČR.

KLOKANOVY KAPSY

Sada metodických pomůcek Klokanovy kapsy obsahuje v šesti kartonových krabicích velikosti deskové hry pomůcky, které přispívají celkovému rozvoji dítěte, jeho technických schopností a logického myšlení v různých oblastech.

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

Naši pedagogové se zapojují do projektu přípravy lektorů Malé technické univerzity. Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání.

ŠKOLKA HROU

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní pedagogy v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP.

PTÁCI KOLEM NÁS

Na školní zahradě máme Naučnou ptačí stezku s Ptačími lázněmi. V areálu jsou rozmístěna pítka, krmítka a budky pro různé druhy ptáků. Pracujeme s vlastní Metodikou "Ptáci v naší zahradě".

FOND SIDUS

Spolupracujeme s Nadačním fondem SIDUS - tento fond pravidelně pořádá sbírky na pomoc těžce nemocným dětem. I prostřednictvím této pomoci učíme děti vnímat svět kolem sebe, být připraven pomáhat a radovat se z této pomoci.

https://www.fondsidus.cz

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

V rámci aktivit tohoto projektu se snažíme probouzet v dětech lásku ke knihám, podporujeme jejich touhu poznávat co v knihách najdeme, hledat jejich dětské hrdiny. Pravidelně navštěvujeme i knihovnu a využíváme pohádkové knihy nejenom k četbě při usínání.

https://celeceskoctedetem.cz