Zápis 2020

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Elektronický zápis do MŠ

Od 14. 4. 2020 do 11. 5. 2020

https://www.zapisdomszlin.cz/

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 3. 4. 2020 Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu 
se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

V případě mateřských škol, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem a pro Církevní základní školu a mateřskou školu Zlín platí původně stanovený termín 13. 5. 2020 OD 08:00 DO 12:00 HODIN A OD 13:00 DO 16:00 HODIN. V tuto dobu se do mateřské školy dostaví zákonný zástupce dítěte, který si přeje předat přihlášku a další doklady osobně.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. doloží kopii očkovacího průkazu dítěte.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Více informací naleznete na:

https://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021


Průběh zápisu v Mateřské škole Zlín, Luční 4588, Zlín 760 05, příspěvkové organizaci

1. Pro dálkové podání přihlášky je možné využít datovou schránku školy: uk2k4n6

2. Pro využití podání přihlášky e-mailem je stanoven e-mail: mslucni@post.cz - e-mail je nutné zaslat s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

3. Pro možnost osobního podání stanovil ředitel následující postup:

- rodiče mají možnost využít rezervačního systému a to v rámci stránek www.zapisdomszlin.cz

- žádáme rodiče o maximální využití této možnosti

- k předání přihlášky se dostaví rodiče bez dětí a to max. 5 min před rezervovaným termínem

- po předání přihlášky a její kontrole rodiče neprodleně opustí místo zápisu

- místo k předání bude řádně označeno a budou respektovány všechny aktuální pokyny příslušných orgánů

-  bez rezervace v systému budou uchazeči odbaveni v pořadí příchodu

- prosíme rodiče o respektování všech pokynů při zápisu, děkujeme

Další postup:

- v zákonné lhůtě zveřejní ředitel školy seznam přijatých dětí a to jednak na webových stránkách školy a také na vstupních dveřích do obou budov školy

- žádáme rodiče dětí, které k nám nakonec nenastoupí o sdělení této informace na e-mail: zapis@mslucni.czuvolníte tak místo ostatním uchazečům

- schůzka rodičů nově přijatých dětí bude svolána v závislosti na aktuálních nařízení a epidemiologické situaci - rodiče budou informováni na webových stránkách školy

- rozhodnutí o přijetí obdrží rodiče přijatých dětí na této schůzce rodičů, rozhodnutí o nepřijetí dětí budou zaslány na adresu trvalého bydliště uvedeného v přihlášce

Těšíme se na setkání u zápisu...


ŠKOLSKÉ OBVODY ZDE