Zápis 2021

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLÍN, LUČNÍ 4588, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Elektronický zápis do MŠ

Od 14. 4. 2021 do 11. 5. 2021

https://www.zapisdomszlin.cz/

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022:


Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

V případě mateřských škol, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem a pro Církevní základní školu a mateřskou školu Zlín platí stanovený termín 13. 5. 2021 OD 08:00 DO 12:00 HODIN A OD 13:00 DO 16:00 HODIN. V tuto dobu se do mateřské školy dostaví zákonný zástupce dítěte, který si přeje předat přihlášku a další doklady osobně.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Průběh zápisu v Mateřské škole Zlín, Luční 4588, Zlín 760 05, příspěvkové organizaci

1. Pro dálkové podání přihlášky je možné využít datovou schránku školy: uk2k4n6

2. Pro využití podání přihlášky e-mailem je stanoven e-mail: mslucni@post.cz - e-mail je nutné zaslat s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

3. Podání přihlášky poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4. Pro možnost osobního podání přihlášky stanovil ředitel následující postup:

- rodiče mají možnost využít rezervačního systému a to v rámci stránek www.zapisdomszlin.cz

- žádáme rodiče o maximální využití této možnosti

- k předání přihlášky se dostaví rodiče bez dětí a to max. 5 min před rezervovaným termínem

- po předání přihlášky a její kontrole rodiče neprodleně opustí místo zápisu

- místo k předání bude řádně označeno a budou respektovány všechny aktuální pokyny příslušných orgánů

-  bez rezervace v systému budou uchazeči odbaveni v pořadí příchodu dle kapacitních možností

- prosíme rodiče o respektování všech pokynů při zápisu, děkujeme

Další postup:

- v zákonné lhůtě zveřejní ředitel školy seznam přijatých dětí a to jednak na webových stránkách školy a také na vstupních dveřích do obou budov školy

- žádáme rodiče dětí, které k nám nakonec nenastoupí o sdělení této informace na e-mail: zapis@mslucni.czuvolníte tak místo ostatním uchazečům

- schůzka rodičů nově přijatých dětí bude svolána v závislosti na aktuálních nařízení a epidemiologické situaci - rodiče budou informováni na webových stránkách školy

- rozhodnutí o přijetí obdrží rodiče přijatých dětí na této schůzce rodičů, rozhodnutí o nepřijetí dětí budou zaslány na adresu trvalého bydliště uvedeného v přihlášce

Těšíme se na setkání u zápisu...


PLAKÁT ZÁPIS KE STAŽENÍ ZDE

ŠKOLSKÉ OBVODY KE STAŽENÍ ZDE