Zápis 2024

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLÍN, LUČNÍ 4588, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Elektronická  registrace k  zápisu

Od 12. 4. 2024 do 12. 5. 2024

https://www.zapisdomszlin.cz/

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025:


Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona.  Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

V případě mateřských škol, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem a pro Církevní základní školu a mateřskou školu Zlín platí stanovený termín 14. 5. 2024 OD 08:00 DO 12:00 HODIN A OD 13:00 DO 16:00 HODIN. 

V tuto dobu se do mateřské školy dostaví zákonný zástupce dítěte, který si přeje předat žádost a další doklady osobně.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením na žádost od praktického dětského lékaře.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Postup mateřské školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1. Pro dálkové podání žádosti je možné využít datovou schránku školy: uk2k4n6

2. Pro využití podání žádosti e-mailem je stanoven e-mail: mslucni@post.cz - e-mail je nutné zaslat s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží. Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.

3. Podání žádosti poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4. Pro možnost osobního podání žádosti stanovil ředitel následující postup:

- rodiče mají možnost využít rezervačního systému a to v rámci stránek www.zapisdomszlin.cz

- žádáme rodiče o maximální využití této možnosti

- k předání žádosti se dostaví rodiče bez dětí a to max. 5 min před rezervovaným termínem

- po předání žádosti a její kontrole rodiče neprodleně opustí místo zápisu

-  bez rezervace v systému budou uchazeči odbaveni v pořadí příchodu dle kapacitních možností

Další postup:

- v zákonné lhůtě zveřejní ředitel školy seznam přijatých dětí a to jednak na webových stránkách školy a také na vstupních dveřích do obou budov školy

- žádáme rodiče dětí, které k nám nakonec nenastoupí o sdělení této informace na e-mail: zapis@mslucni.czuvolníte tak místo ostatním uchazečům

- schůzka rodičů nově přijatých dětí bude probíhat 25. 6. 2024 od 15:30 hod, účast alespoň 1 rodiče nutná (bez přítomnosti dětí)

- rozhodnutí o přijetí, dokumenty a informace potřebné k nástupu do MŠ obdrží rodiče přijatých dětí na této schůzce rodičů, rozhodnutí o nepřijetí dětí budou zaslány na adresu trvalého bydliště uvedeného v žádosti

Těšíme se na setkání u zápisu...


Péče o děti s očními vadami

V rámci školy je zřízena ortoptická cvičebna, kde probíhá péče o děti s poruchou zraku (šilhavost a tupozrakost), tuto péči garantuje KNTB a.s. a probíhá v rámci běžného provozu MŠ.  Více informací na našich stránkách zde: https://www.mslucni.cz/ortoptika/ŠKOLSKÉ OBVODY KE STAŽENÍ ZDE