Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce  "Revitalizace zahrady MŠ ZLÍN, Luční 4588““

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace:

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č.2 - Čestné prohlášení 

Příloha č.3 - Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č.4 - Projektová dokumentace

Příloha č.5 - Položkové rozpočty

Příloha č.6 - Čestné prohlášení 

Příloha č.7 - Čestné prohlášení - akceptace

Zveřejněno: 13.2.2024, 9:00 hod 


Vysvětlení zadávacích podmínek

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Slepý souhrnný rozpočet Zlín MŠ Luční Vysvětlení č. 1