Vážení rodiče,

naše mateřská škola je zapojena do projektu "ŠKOLKA HROU".

Díky tomu Vám můžeme zpřístupnit bezplatné interaktivní vzdělávací programy pro Vaše děti. 

Na webových stránkách

www.eulohy.cz

vyplníte jméno a příjmení dítěte a zadáte daný přístupový kód.

I v této chvíli na Vaše děti myslíme a těšíme se na brzké shledání ve školce!

Kolektiv MŠ Luční


"ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ A ZRAKOVĚ-MOTORICKÉ KOORDINACE"

Mezi výchovně-vzdělávací cíle aktivit z kategorie Rozvoj zrakového vnímání a zrakově-motorické koordinace patří: rozvoj schopnosti fixace očí na konkrétní obrázek, podpora zrakově-motorické koordinace, rozvoj schopnosti zrakové diferenciace, schopnosti označit odlišný obrázek, schopnosti doplnit chybějící obrázek, rozvoj schopnosti zrakové analýzy a syntézy.

Přístupový kód: mslucni1703


"ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ A SLUCHOVĚ-MOTORICKÉ KOORDINACE"

Mezi výchovně-vzdělávací cíle aktivit z kategorie Rozvoj sluchového vnímání a sluchově-motorické koordinace patří: rozvoj schopnosti identifikace zvuku na základě sluchového podnětu, poznání předmětů podle zvuku, rozvoj sluchové diferenciace.

Přístupový kód: mslucni4321


"ROZVOJ PERCEPTUÁLNĚ-MOTORICKÉ OBLASTI"

Mezi výchovně-vzdělávací cíle aktivit z kategorie Rozvoj percepčně-motorické oblasti patří: rozvoj percepčně-motorické koordinace, aplikování dovedností v činnostech na základě slovní instrukce, rozvoj koncentrace pozornosti.

Přístupový kód: mslucni1903


"ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI"

Mezi výchovně-vzdělávací cíle aktivit z kategorie Rozvoj matematické gramotnosti patří: rozvoj schopnosti rozlišovat a pojmenovat geometrické útvary (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník), rozvoj schopnosti znát pojmy stejně, méně, více a pojmy velký, větší, největší, schopnost třídit a vytvářet skupiny, schopnost manipulovat s předměty a určovat počet.

Přístupový kód: mslucni2020


"ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI"

Mezi výchovně-vzdělávací cíle aktivit z kategorie Rozvoj přírodovědné gramotnosti patří: získávání základních poznatků o přírodě, seznamování se se zákonitostmi počasí a přírody, schopnost uplatnit nabyté poznatky o přírodě.

Přístupový kód: mslucni2303


"ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE"

Mezi výchovně-vzdělávací cíle aktivit z kategorie Rozvoj prostorové orientace patří: schopnost ukázat vpravo, vlevo na vlastním těle, schopnost přiřadit oblečení k části těla, schopnost rozeznávat mezi pravou a levou stranou při práci s předměty, chápání pojmů před, za, vedle, mezi a pojmů na začátku, uprostřed, na konci.

Přístupový kód: mslucni5678


"ROZVOJ MYŠLENÍ"

Mezi výchovně-vzdělávací cíle aktivit z kategorie Rozvoj myšlení patří: pochopení vztahu příčina - následek, třídění prvků, porozumění instrukci, přiřazení, uspořádání a třídění podle určitých kritérií.

Přístupový kód: mslucni2503


"ROZVOJ PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ A DALŠÍ AKTIVITY"

Mezi výchovně-vzdělávací cíle aktivit z kategorie Rozvoj pracovních dovedností a další aktivity patří: rozvoj pracovních dovedností a návyků, rozvoj zrakově-motorické koordinace, rozvoj paměti, řeči a sluchového vnímání.

Přístupový kód: mslucni8765


"ROZVOJ ŘEČI - ROZKLAD SLOVA" (ANALÝZA)

Přístupový kód: mslucni2703


MATERIÁLY ZAMĚŘENÉ NA "JARO"

Přístupový kód: mslucni1234