Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Mateřská škola Budova I., Luční 4588 Zlín - oprava elektroinstalace 1. etapa“ ze dne 13.5.2024

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace:

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č.2 - Čestné prohlášení 

Příloha č.3 - Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č.4 a- Projektová dokumentace

Příloha č.4b - Položkové rozpočty

Příloha č.5 - Čestné prohlášení 

Zveřejněno: 19. 4. 2024, 9:00 hod